Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest MMER sp. z o. o. z siedzibą w Łasku, ul. Narutowicza 24a, NIP: 8311632539, tel.: +48 43 675 66 22, e-mail: biuro@mmer.pl Wszelkich informacji dotyczących Państwa danych osobowych można uzyskać mailowo: biuro@mmer.pl lub korespondencyjnie: ul. Narutowicza 24a , 98-100 Łask.

W związku z powyższym, czujemy się zobowiązani poinformować Państwa o zasadach i sposobie przetwarzania przez MMER sp z o. o. Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach. Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie można w każdym momencie wycofać.

 

Informacja o ochronie danych osobowych

Firma MMER sp. z o.o. z siedzibą w Łasku przy ul. Narutowicza 24a jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas współpracy z Państwem oraz w trakcie jej trwania („dane osoboweˮ), w szczególności:

– imię (imiona) i nazwisko, PESEL, adres e-mail, adres do kontaktu, numer telefonu,

– w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby.

Państwa dane osobowe mogą być przez nas gromadzone w następujących celach:

– zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług,

– realizacji obowiązków Spółki MMER przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych,

– ochrony praw MMER zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,

– przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód w tym zakresie.

 

Spółka MMER może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

Podmiotom, z którymi MMER ma zawartą umowę współpracy („Przetwarzający dane”) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków MMER przewidzianych prawem, ochrony praw MMER zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Spółki MMER w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności MMER może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z MMER umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez MMER,

Organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim – w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem. Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

MMER zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Spółkę MMER.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą). Ponadto, macie Państwo prawo do:

Żądania dostępu do danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od MMER potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. MMER dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

Sprostowania danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

Usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a MMER ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane osobowe,

Ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych; w takim przypadku, MMER wskaże na Państwa żądanie takie dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,

Przenoszenia danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez MMER oraz macie Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu podmiotowi,

Sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, a na MMER może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych osobowych.

 

Zapewniamy naszym klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

 

Wykorzystanie cookies

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

- sesji Użytkownika,

- ostatnio oglądanych produktów,

- oddania głosu w ankiecie.

 

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo – promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi drogą mailową, jak i za pośrednictwem sms, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera i sms-a o aktualnych promocjach,  rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą  wyłącznie oferty naszego Sklepu. Przysługuje możliwość zrezygnowania i wycofania w każdej chwili wyrażonych dobrowolnie zgód marketingowych klikając w link dezaktywujący.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres biuro@mmer.pl

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania

Ta strona wykorzystuje pliki cookies aby poprawić wygodę użytkownika oraz w celach statystycznych.