REGULAMIN    PROMOCJI  / VOUCHERU

 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji o nazwie „VOUCHER o wartości 50 zł na zakup garniturów w Salonach Firmowych ”, zwanej dalej „RABAT”, jest MMER Sp. z o.o. z siedzibą w Łasku,         przy ul. Narutowicza 24A , NIP: 831-163-25-39. zwana dalej „Organizatorem”.

2. Celem Promocji jest jednorazowy RABAT o wartości 50 zł na zakup garniturów w salonach firmowych Organizatora wyznaczonych w ulotce MMER zawierającej VOUCHER        oraz w sklepie internetowym VILLARO.PL z zastrzeżeniem postanowień §2 ust. 7 Regulaminu

3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od kwietnia 2019 roku, z zastrzeżeniem postanowień §2 ust. 5 Regulaminu

4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5. W Promocji uczestniczy 2000 szt. ulotek zawierających "VOUCHER" nabywanych podczas Targów Ślubnych w Łodzi  i innych eventów

6. Nie ma przydzielonej puli VOUCHERÓW na jeden z salonów sprzedaży Organizatora

 §2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

1.      Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych, nabywających Produkty Promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

2.      Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.

3.      Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.

4.      Warunki udziału w Promocji:

  • zakup w Punkcie Sprzedaży garnituru objętego promocją
  • Voucher może być wykorzystany jedynie w całości z przeznaczeniem na zakup garnituru.
  • Ponieważ wartość zakupów jest wyższa niż wartość Vouchera, wartość Vouchera jest odejmowana od wartości zakupów i pozostała kwota pozostaje do opłacenia.
  • Vouchery przeznaczone do wykorzystania w salonach stacjonarnych MMER należy przekazać obsłudze salonu przy realizacji zakupu przed zamknięciem transakcji.
  • Możliwe jest wykorzystanie maksymalnie jednego vouchera na jedno zamówienie (Jeden zakup, jednej sztuki garnitury na jednym paragonie).
  • Voucherów nie można wymieniać na środki pieniężne.
  • Obsługa salonu może odmówić realizacji zamówienia w przypadku, gdy zachodzą wątpliwości odnośnie pochodzenia lub autentyczności Vouchera.
  • Obsługa salonu może odmówić realizacji zamówienia w przypadku, gdy Voucher został użyty niezgodnie z regulaminem.
  • Wykorzystując Voucher w procesie zamówienia (zakupu) użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu oraz zaakceptował jego postanowienia.

5.      W przypadku wyczerpania się Puli Nagród we wszystkich Punktach Sprzedaży, Promocja ulega automatycznemu zakończeniu.

6.      Informacja o wyczerpaniu puli Nagród w danym Punkcie Sprzedaży będzie dostępna w znajdującym się w nim punkcie obsługi klienta.

7.      W przypadku sklepu internetowego należy kontaktować się z obsługą sklepu, wówczas zostanie podany indywidualny kod rabatowy dla danego zamówienia, który będzie łączył się z innymi promocjami na sklepie internetowym VILLARO.PL.

 §3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.      Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w salonach firmowych .

2.      Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

3.      Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.

4.      Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w j reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.

5.      Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

  §4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Niniejszy Regulamin dostępny jest w punktach obsługi klienta Punktów Sprzedaży, w których wydawane są nagrody w Promocji.

2.    Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania

Ta strona wykorzystuje pliki cookies aby poprawić wygodę użytkownika oraz w celach statystycznych.