{* *} Zwroty i Reklamacje

ZWROTY

 

Uprawnienie Klienta do odstąpienia od Umowy (zwrot Towaru)

 • Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres korespondencyjny MMER Sp. z o.o., ul Narutowicza 24A, 98-100 Łask z dopiskiem: „Sklep Internetowy” lub na adres mailowy sklep@villaro.pl.
 • Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 • Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sklep przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 

Obowiązki Klienta (jako Konsumenta)

 • Klient ma obowiązek zwrócić Towar lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym złożył na piśmie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 • Uprzejmie informujemy, że zwracany Towar nie może nosić śladów użytkowania. Zwracany Towar powinien posiadać wszystkie metki oraz powinien posiadać oryginalne opakowanie producenta. W przypadku wysyłki zwracanego Towaru bardzo prosimy o dokładne zabezpieczenie paczki, aby nie uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu w transporcie.
 • Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania) oraz ewentualnej wymiany Towaru na prośbę Klienta, ew. jeżeli nastąpiła pomyłka w wysyłanym Towarze tj. Sklep wysłał model, rozmiar, krój lub wzrost niezgodny z opisem lub parametrami zakupionego Towaru,  zwrot Towaru odbywa się w zakresie i na koszt Sklepu.
 • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 • Prosimy o dołączenie dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT, ew. potwierdzenie dokonania zapłaty lub inne) w celu usprawnienia procesu zwrotu.

 

Obowiązki Sklepu (jako Sprzedawcy)

 • Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, w przypadku zwrotu całości za-mówienia zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności - nie dotyczy nieodebranych przez Klienta paczek, bądź rezygnacji Klienta z zamówienia już po dokonaniu wysyłki, natomiast w przypadku zwrotu części zamówienia Sklep dokonuje zwrotu tylko za odesłany Towar - dotyczy również nieodebranych przez Klienta przesyłek, ew. jeżeli nastąpiła pomyłka w wysyłanym Towarze tj. Sklep wysłał model, rozmiar, krój lub wzrost niezgodny z opisem lub parametrami zakupionego Towaru, Sklep zobowiązuje się również do zwrócenia kosztów wysyłki  uwzględnionych podczas składania zamówienia. W przypadku sytuacji pomyłkowej zwrot Towaru odbywa się w zakresie i na koszt Sklepu.
 • Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku płatności z opcją Pobranie zwrot środków zostaje zrealizowany na podane przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy dane i numer rachunku bankowego.

 

REKLAMACJE

 

Reklamacja w zakresie świadczenia usług dostawy

 • Przed odebraniem przesyłki zawsze należy sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecane jest odmówienie przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: +48 731 999 633

        ewentualnie

 • istnieje możliwość rozpakowania paczki w obecności kuriera, gdzie w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

 

Reklamacja produktu

 • Jeżeli zakupiony towar posiada wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, należy postępować zgodnie z obowiązującą procedurą reklamacyjną:
 • Odesłać produkt na adres firmy MMER Sp. z o.o., ul. Narutowicza 24A, 98-100 Łask, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym należy podać szczegółowe powody reklamacji produktu, wskazać formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany ewentualnie zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej decyzji).
 • Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT, ew. potwierdzenie dokonania zapłaty lub inny niebudzący wątpliwości dowód potwierdzający zakup).
 • Sklep kieruje temat do Działu Kontroli Jakości w celu ustosunkowania się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. Następuje wówczas mailowa lub telefoniczna informacja o wyniku postępowania reklamacyjnego. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Dział Kontroli Jakości takiej opinii.
 • Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 14 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, nastąpi rekompensata poniesionych kosztów poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub wymiany na inny, czy zwrot pieniędzy.
 • Jeżeli reklamacja jest uznana za nieuzasadnioną, w ciągu 14 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji zostaje przekazane pisemne jej uzasadnienie oraz zwrot reklamowanego produktu na adres wskazany w oświadczeniu. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysyłką Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostawy ponosi Sklep.
 • W razie wątpliwości istnieje możliwość kontaktu pod adresem e-mail: sklep@villaro.pl lub telefonicznie z obsługą Sklepu Internetowego +48 731 999 633, ew. bezpośrednio do Działu Kontroli Jakości kontrola.jakosci@mmer.pl, tel. +48 690 606 414.
 • Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

Reklamacja w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 • Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 • Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres firmy lub na adres mailowy, ew. telefonicznie. 
 • W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 • Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

1. FORMULARZ ZWROTU TOWARU VILLARO

2. FORMULARZ REKLAMACJI VILLARO

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania

Ta strona wykorzystuje pliki cookies aby poprawić wygodę użytkownika oraz w celach statystycznych.